Tytuł projektu: "Wykonanie szlaku przyrodniczo-dydaktycznego poprzez rozbudowę ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Gmina Nowogard”.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka.

Numer i nazwa Działania: RPZP.04.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej
Numer i nazwa Celu Tematycznego: 06 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę
Numer naboru: RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17

Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.04.03.00-32-0009/17-00

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 2 807 115,64 zł

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest  wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez utworzenie szlaku przyrodniczo-dydaktycznego w oparciu o walory przyrodnicze Jeziora Nowogardzkiego oraz zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Las”. Utworzenie takiego szlaku ma przede wszystkim na celu powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie.

Szlak przyrodniczo-dydaktyczny wokół Jeziora Nowogardzkiego ma na celu zachęcenie do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody przy jednoczesnym zapoznaniu się z osobliwościami rodzimej flory i fauny występującymi na styku 2 środowisk

Przebieg szlaku dydaktyczno-przyrodniczego zaplanowany został tak, by ingerencja w środowisko naturalne była jak najmniejsza. Ścieżka dydaktyczna zostanie oznakowana, podobnie jak szlaki
turystyczne, elementami zaplecza są w tym przypadku tablice informacyjne, wiaty oraz punkty widokowe.

2018 08 29 sciezka seniorzy