2013 01 14 budzet wywiad skarbnikPanie Skarbniku, budżet gminy na rok bieżący koalicja rządząca SLD-PSL uchwaliła 28 grudnia. Nim przejdziemy do pytań merytorycznych, jedno pytanie natury formalnej. Burmistrz złożył projekt budżetu do Rady Miejskiej już 15 listopada ubiegłego roku. Od tego czasu odbyły się 2 sesje Rady Miejskiej, 2 posiedzenia Komisji Społecznej, 2 posiedzenia Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Czy do projektu budżetu złożonego przez burmistrza radni zgłaszali swoje wnioski? Ile było tych wniosków? Czy burmistrz je wszystkie uwzględnił?
Burmistrz Nowogardu projekt budżetu przedkłada Radzie Miejskiej oraz organowi nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 15-go listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Następnie projekt budżetu przedstawiany jest przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do zaopiniowania wszystkim stałym komisjom Rady, które odbywając posiedzenia formułują opinie o projekcie budżetu. Mogą zatem zgłaszać propozycje wprowadzenia do budżetu nowego wydatku, zwiększenia wydatku już przewidzianego w projekcie (wskazując jednocześnie źródło jego finansowania), bądź też mogą obniżyć wielkość proponowanych wydatków. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu budżetu przez Burmistrza Nowogardu, który nanosi wszystkie poprawki.

 


Rada Miejska powinna uchwalić tak opracowany budżet do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, tzn. do 31 grudnia. W przypadku nieuchwalenia budżetu w wymaganym terminie, podstawą do prowadzenia gospodarki budżetowej w danym roku jest projekt budżetu.
W trakcie omawiania projektu budżetu padało wiele pytań i odpowiedzi, jednak radni złożyli dwa wnioski:

 

 • wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie – złożony przez radnego Rafała Szpilkowskiego ze Wspólnego Nowogardu,
 • zrezygnowanie z wykonania planów zagospodarowania przestrzennego (ogródki działkowe przy ul. Zamkowej, ul.3 Maja, ul.15-Lutego) – zadania wnioskowanego przez działkowców zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wniosek autorstwa Klubu Wspólny Nowogard.

Pierwszy z tych wniosków został ujęty przez Burmistrza w trybie autopoprawki, natomiast drugi został odrzucony przez Radę Miejską i nie znalazł swojego odzwierciedlenia w uchwale budżetowej.

Jaki jest budżet gminy na rok bieżący: dobry, czy słaby? Jakie priorytety zostały w nim ujęte?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć krótko. Mogę jednak zapewnić mieszkańców naszej gminy, iż jest to budżet najlepszy, jaki udało się przygotować w oparciu o realne możliwości budżetowe biorąc pod uwagę realnie zaplanowane dochody budżetowe i zabezpieczenie zadań statutowych oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych gminy. Jest to budżet, którego przesłaniem w trakcie tworzenia była chęć zaspokojenia wszystkich potrzeb mieszkańców i ich przedstawicieli w Radzie Miejskiej. Pragnę zauważyć, iż uchwalony budżet przewiduje poza wydatkami statutowymi również wydatki inwestycyjne na poziomie 15,4% wydatków ogółem, zabezpieczając kwotę 11 mln zł, z czego na sztandarową inwestycję gminą czyli „Rozbudowę Szpitala" blisko 6 mln zł. Pozostałe inwestycje to rozbudowa infrastruktury i modernizacja istniejącego majątku gminy.
Reasumując, jest to budżet dobry, zapewniający prawidłowy rozwój gminy Nowogard.

Przyjęło się mówić, że część mieszkańców Nowogardu to osoby niezamożne, często potrzebujące pomocy gminy. Czy gmina wyciąga do tych rodzin pomocną dłoń? Mam tu na myśli środki na dodatki mieszkaniowe, pomoc społeczną, stypendia dla uczniów, itp. Ile jest tych pieniędzy w budżecie na ten rok i jaki to jest udział we wszystkich wydatkach (bieżących) gminy?
W budżecie 2013 roku gmina zabezpieczyła na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej 18,3% ogółu wydatków, co daje kwotę 13,2 mln zł , przeznaczając na:

 • świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną - blisko 7,7 mln zł,
 • zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz obsługę w zakresie udzielanej pomocy społecznej - około 3,6 mln zł,
 • dodatki mieszkaniowe dla potrzebujących - 860 tys. zł,
 • usługi opiekuńcze, w tym również usługi specjalistyczne oraz wpieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych blisko 500 tys. zł,
 • wspieranie rodzin w tym rodzin zastępczych oraz finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie większej ochrony i pomocy ofiarom - 70 tys. zł,
 • dożywianie to 450 tys. zł. Niniejszą pomocą objęte są dzieci i młodzież w szkołach oraz świetlicach środowiskowych, a także osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
 • pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym działalność nowo powstałego prywatnego żłobka i klubu dziecięcego to kwota 60 tys. zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zadania i środki przeznaczone na pomoc społeczną, należy stwierdzić, że gmina wyciąga pomocną dłoń do rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej.

Gmina ma obowiązek ustawowy utrzymywać oświatę. Mamy 3 przedszkola, 10 szkół podstawowych, 3 gimnazja i jedno liceum ogólnokształcące. W zamian za to rząd ma przekazywać gminie pieniądze na ich utrzymanie. Czy to robi? Czy tych środków od rządu jest wystarczająca ilość, czy gmina do oświaty musi dokładać swoje pieniądze i jakie to są kwoty? Czy najważniejsze potrzeby oświaty będą w tym roku zaspokojone?
Samorządom z roku na rok coraz trudniej jest finansować placówki oświatowe. W budżecie gminy na rok 2013 zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości blisko 28 mln zł, w tym blisko 320 tys. zł na wydatki inwestycyjne. Biorąc pod uwagę wysokość planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej na poziomie 16 mln zł łatwo policzyć, iż gmina Nowogard rocznie dokłada środki własne w wysokości ok. 12 mln zł.
Jest to 45,3% wydatków bieżących. W budżecie zabezpieczono wszystkie niezbędne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek oświatowych. Pomimo trudności z finansowaniem wydatków oświatowych wygospodarowaliśmy środki na przygotowanie oraz realizację inwestycji, do których należy zaliczyć:

 • budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie,
 • zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1
 • budowę bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie,
 • wymianę zniszczonej stolarki okiennej w ZSO w Nowogardzie.

Ponadto pragnę zauważyć, iż całkowity koszt kształcenia jednego ucznia w naszej gminie wynosi blisko 12 tys. zł rocznie. Subwencja, jaka trafia do gminy Nowogard, w przeliczeniu na jednego ucznia wynosi nieco ponad 7 tys. zł. Analizując wykonanie budżetu gminy Nowogard za ostatnie trzy lata 2010-2012 należy szacować, że w 2013 i kolejnych latach koszty wciąż będą rosły.

Zdaniem mieszkańców Nowogardu, jezioro w centrum miasta to „perła", o którą trzeba dbać. Czy w tym roku są przeznaczone środki na zagospodarowanie terenów wokół jeziora. A jeżeli tak, to na co i w jakiej wysokości?
Zgadzam się, że Jezioro Nowogardzkie to nasza „perełka". Zapewne to też przyczyniło się do tego, iż w tegorocznym budżecie burmistrz z Radą Miejską zapisali znaczne środki na wydatki związane z utrzymaniem akwenu, jak i terenów przyległych do jeziora nie pomijając środków na inwestycje w ramach opracowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard. Do głównych zadań należy zaliczyć:

 • poprawienie czystości jeziora wraz z usunięciem wodorostów w kwocie 420 tys. zł,
 • remont murku okalającego jezioro w technologii posadowienia pali stalowych w zabudowie drewnianej w kwocie 70 tys. zł,
 • remont alejek spacerowych nad jeziorem w ramach utrzymania bieżącego dróg i chodników,
 • dalszą przebudowę kanalizacji deszczowej zabezpieczając na ten cel 210 tys. zł,
 • kontynuację inwestycji zagospodarowania terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w ramach programu rewitalizacji wykonując za kwotę 602 tys. zł budowę nowego mola na Kąpielisku Miejskim.

Gmina to nie tylko miasto Nowogard, ale także 36 sołectw. Ile środków przekazanych będzie na teren wiejski. Mam tu na myśli fundusz sołecki, utrzymanie dróg, oświetlenia i inwestycje?
Na Fundusz Sołecki zaplanowano na kwotę 340.000 zł. Zgodnie z wolą mieszkańców wszystkich sołectw środki funduszy sołeckich zostały przeznaczone na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków bytowych, m.in.: remonty placów zabaw, naprawy chodników i dróg wiejskich, utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie i nasadzenie zieleni, remont przystanków oraz utrzymanie boisk i świetlic wiejskich.
W przyszłorocznym budżecie poza wydatkami z funduszy sołeckich mamy zabezpieczone blisko 1,2 mln zł na :

 • zagospodarowanie terenów pod place rekreacyjno - zabawowe,
 • remont i utrzymanie świetlic wiejskich,
 • plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu Kulice i obrębu Olchowo,
 • utrzymanie cmentarzy wiejskich,
 • remont i utrzymanie bieżące dróg wiejskich,

Ponadto wyasygnowano 1,5 mln zł na inwestycje w tereny wiejskie. Znaczną część środków przeznaczono na sztandarową inwestycję wiejską, jaką jest przebudowa świetlicy w Orzechowie za kwotę 670 tys. zł. Do pozostałych zadań należy zaliczyć:

 • kontynuacja budowy chodnika we wsi Karsk,
 • budowa chodnika z Warnkowa do Nowogardu,
 • budowa świetlicy w Świerczewie,
 • budowa chodników w Kulicach,
 • budowa drogi dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn-Miętno,
 • rozbudowa oświetlenia w Strzelewie,
 • budowa drogowego oświetlenia solarnego w Żabówku i Kulicach,
 • przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejska w Sikorkach,
 • zakup gruntów pod budowę świetlicy w Osowie i budowę placu zabaw w Konarzewie.

Według ekonomistów budżet gminy może być rozwojowy lub konsumpcyjny. Słowem, albo będziemy inwestować, albo "przejadać" pieniądze. Jaki jest budżet na 2013 rok i ile w nim inwestycji? Rok 2011 i 2012 był bogaty w inwestycje, czy ta pozytywna tendencja jest zachowana?
Każdy z nas, planując choćby swój domowy budżet, staje przed dylematem: ile przeznaczyć na bieżącą konsumpcję, a ile na inwestycje. Podobnie jest w naszej gminie. W trakcie opracowywania projektu budżetu, staje się przed trudnymi wyborami, często należy podjąć decyzję co jest ważniejsze: poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalnych, czy też zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych gminy Nowogard. Efektem tego są działania mające na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych pozwalających prowadzić bardziej odważną, nakierowaną na rozwój politykę inwestycyjną.
W roku 2013 udział inwestycji w wydatkach ogółem wynosi 15,4% co stanowi kwotę ponad 11 mln zł. Ta pozytywna relacja świadczy o prawidłowym rozwoju gminy Nowogard. Na uwagę zasługuje fakt, iż ta tendencja w ostatnich latach jest domeną gminy Nowogard.
Niewątpliwie wskaźnik inwestycji byłby znacznie wyższy, gdyby nie rosnąca z roku na rok decentralizacja państwa powodująca obciążanie gminy dodatkowymi zadaniami publicznymi bez zagwarantowania źródeł ich finansowania. Dotyczy to zwłaszcza tak istotnych dziedzin jak: oświata i wychowanie, pomoc społeczna oraz gospodarka komunalna.
Reasumując, należy podkreślić, iż budżet gminy Nowogard na rok 2013 jest nastawiony na inwestycje. Mam nadzieję, iż zrealizowane dotychczas jak i planowane inwestycje infrastrukturalne w mieście i na terenach wiejskich przyczynią się do rozwoju gminy Nowogard, przyciągną nowych inwestorów, a w ślad za tym powstaną nowe miejsca pracy, co ostatecznie przełoży się na podniesienie poziomu życia naszych mieszkańców i wzrostu dochodów budżetowych gminy Nowogard.

Burmistrz i koalicja rządząca w Radzie Miejskiej postawiły sobie za cel budowę nowej części szpitala. Była ona rozpoczęta w 2011 roku, kontynuowana w roku ubiegłym. Czy burmistrz wraz z koalicją zabezpieczyli środki na zakończenie rozbudowy szpitala w tym roku?
Na remont szpitala wydajemy łącznie 20 mln rozłożone na 3 lata (5 mln w roku 2011, 9 mln w 2012 i 6 mln w 2013). Środki na zakończenie inwestycji w tym roku zostały zabezpieczone oraz dodatkowo na budowę lądowiska dla helikopterów.

Kilku krytyków działań gminy próbuje budować wizję, że ta jest za bardzo zadłużona i grozi jej kataklizm. Czy finanse gminy są bezpieczne?
To pytanie pada także podczas obrad Rady Miejskiej, jak również w lokalnych mediach w sytuacjach ważnych dla rozwoju gminy Nowogard. Tak jak wcześniej i teraz moja opinia w tym zakresie nie uległa zmianie. Nasza gmina jest bezpieczna finansowo i żaden kataklizm jej nie grozi. Mieszkańcy mogą spać spokojnie.

Czego Pan życzy mieszkańcom gminy na nowy 2013 rok?
Niech 2013 rok obfituje w szczęście i zdrowie oraz da poczucie spełnienia w życiu osobistym i zawodowym. Życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy spełnienia najskrytszych marzeń, żeby kolejny rok był lepszy od poprzedniego, a podejmowane decyzje były trafne i mądre. Nawiązując do słów „Człowiek staje się taki, jacy są ludzie którymi się otacza" życzę Państwu wiernych i wspaniałych przyjaciół.