2013 01 15 sesja archiwum
foto archiwum

Radni Rady Miejskiej uchwalili metody i stawki nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowogard.
W następstwie uchwalenia w dniu 1 lipca 2011r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach której gminy zobowiązane zostały do stworzenia i wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na grudniowej sesji radni Rady Miejskiej w Nowogardzie podjęli pakiet uchwał regulujących gospodarkę odpadami na terenie gminy Nowogard.
Powołany przez burmistrza Nowogardu zespół do spraw opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami, przedłożył do wyboru przez Radę Miejską łącznie 6 projektów uchwał dotyczących metody ustalenia opłaty, sześć projektów uchwał dotyczących określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard oraz uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


W zakresie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi radni Rady Miejskiej dokonali wyboru metody ryczałtowej od gospodarstwa domowego.
Uchwała przewiduje podział gospodarstw domowych na 3 kategorie:

  • małe – składające się z nie więcej niż 2 osób,
  • średnie – składające się z nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 5 osób,
  • duże składające się z nie mniej niż 6 osób.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z podjętą uchwałą dla osób segregujących odpady, będzie wynosić:

  • od małych gospodarstw – 27 zł
  • od średnich gospodarstw – 41 zł
  • od dużych gospodarstw – 50 zł

natomiast w przypadku braku chęci segregacji, będzie ona wyższa i wyniesie:

  • od małych gospodarstw – 35 zł
  • od średnich gospodarstw – 53 zł
  • od dużych gospodarstw – 65 zł

Pierwszą opłatę właściciele nieruchomości będą zobowiązani wnieść do 10 lipca 2013 r. na podstawie złożonej deklaracji.
W związku z olbrzymią wagą sprawy oszacowanie planowanych kosztów gospodarowania odpadami na terenie gminy Nowogard zlecono zewnętrznej firmie konsultingowej, która podobne opracowania przygotowywała dla kilkudziesięciu innych gmin w Polsce. Przedstawiciele firmy, na posiedzeniu Rady Miejskiej zaprezentowali sposób wyliczenia opłaty oraz w profesjonalny sposób udzielili odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych.
O szczegółach funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zespól będzie informował mieszkańców Gminy Nowogard na bieżąco poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego, media lokalne oraz poprzez wydawanie ulotek.

Damian Simiński
Zastępca Burmistrza Nowogard
przewodniczący zespołu ds. do spraw opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami