+48 91 392 17 77
A+ A A-

Statut

Tekst jednolity uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 2000r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Cech jest związkiem pracodawców i samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą.
Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno – zawodową i gospodarczą organizacja samorządu rzemiosła i przedsiębiorców.
Cech posiada osobowość prawną.
Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 roku (Dz. U. Nr 17, poz. 92) zwanej dalej ustawą oraz ustawy z dnia 23.05.1991r. (Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm.) o organizacjach pracodawców oraz niniejszego statutu.

§ 2.
Cech zrzesza rzemieślników prowadzących działalność w zakresie rzemiosła i Przedsiębiorczości, na terenie całego kraju.

§ 3.
Cech nosi nazwę: CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW.
Siedzibą Cechu jest Dom Rzemiosła, ul. 3 Maja 48 w Nowogardzie.

§ 4.
Cech może zrzeszać się w organizacjach regionalnych zrzeszających inne Cechy.


II. ZADANIA CECHU

§ 5.
Zadaniem Cechu jako związku pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organizacji pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz samorządowej.
Do zadań Cechu należy w szczególności:
- utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej.
- prowadzenie wśród członków pracy społeczno – organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu.
- współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno – politycznej członków.
- reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych.
- udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
- przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań.
- badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystywania jego możliwości usługowych i produkcyjnych.
- udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji.
- udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwości produkcyjnych.
rozpatrywania skarg na działalność członków.
- popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów.
- współdziałanie z jednostkami naukowo – badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwości ich zastosowania przez członków.
- organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników.
- propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego.
- współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków.
- organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno – epidemiologicznych.
- organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin.
delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła - przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło.
dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii.
- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pomieszczeń w budynku Domu Rzemiosła.
prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej.
- wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6.
Członkami Cechy na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą a także inne osoby fizyczne i prawne, spółki cywilne oraz osoby fizyczne nie spełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia określonych w ustawie o rzemiośle i ustawie o organizacjach pracodawców.

§ 7.
Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji, deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej, powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie jeżeli spełniają warunki określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22.03.1989r. o rzemiośle i ustawy z dnia 23.05.1991r. o organizacjach pracodawców art. 1 ust pkt.2.

§ 8.
O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia, zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9.
Członkowie mają prawo do:
- korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonych w § 5 statutu.
- wybierania i wybieralności do organów Cechu.
- wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu dotyczących praw członka do Walnego Zgromadzenia.
- obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz udzielania wyjaśnień.
- zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu.
- wglądu w protokóły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń.
- uzyskiwania od organów Cechu na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach lub innych formach, informacji o działalności Cechu jego wynikach oraz zamierzeniach.

Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:
- został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego.
- został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego.
- zalega z opłatą składki cechowej powyżej sześciu miesięcy, mimo wezwania o którym mowa w § 25 ust. 3 statutu.

§ 10.
Członkowie Cechu obowiązani są:
- przestrzegać prawa, zasad etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego.
- stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów Cechu.
- regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości.
- poddawać kontroli działalność swego zakładu.
- podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów.
- rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§ 11.
Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby przedsiębiorstwa.

§ 12.
Członkostwo w Cechu następuje na skutek:
- wystąpienia,
- wykreślenia,
- wykluczenia.

§ 13.
Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
Wystąpienie członka z Cechu następuję po upływie 1 miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14.
Wykreślenie członka z cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

§ 15.
Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

§ 16.
O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem.
Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w § 59 statutu.
Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i składać wyjaśnienia.
O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien on być zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25, ust. 1 statutu.

§ 17.
Wysokość składki cechowej ustala walne zgromadzenie uwzględniając możliwości finansowe działalności organizacyjno – samorządowej Cechu i inne jego wydatki na działalność statutową.
Nieuregulowane w ciągu sześciu miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

§ 18.
Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność:
“Honorowego Starszego Cechu” lub “ Honorowego Członka Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju gospodarczego regionu, a nie prowadzą działalności gospodarczej.
“Honorowego Członka Cechu” osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej.
Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.


IV. ORGANY CECHU

§ 19.
Organami Cechu są:
- Walne Zgromadzenie Członków Cechu.
- Zarząd Cechu.
- Komisja Rewizyjna.
- Sąd Cechowy.

Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1, lit a, b, c, d.
Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
Wybory Starszego cechu oraz organów, o których mowa w ust. 1, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu zastępuje także w głosowaniu tajnym.
Prze obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży, według zasad ustalonych przez Zarząd Cechu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


V. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

§ 20.
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem statutowym Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21.
Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
- uchwalania statutu i jego zmian.
- wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, Przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków.
- określanie składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników.
uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu.
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
- podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości.
- podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich.
- upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości Cechu, mających wartość historyczną, artystyczną i naukową.
- uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego.
nadawanie godności “Honorowego Starszego Cechu” i “Honorowego Członka Cechu”.
- rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu.
- wybieranie delegatów na zjazd samorządu rzemiosła.
- podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

§ 22.
Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji, może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23.
Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

§ 24.
Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu, Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
- Komisji Rewizyjnej;
- ¼ ogólnej liczby członków Cechu;
- organizacji, do której Cech należy.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby członków Cechu.

§ 25.
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i regionalne organizacje, do których Cech należy, listem zwykłym, co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy umieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad, następujących materiałów:
- zamknięcia rachunkowego za rok sprawozdawczy;
- sprawozdania Zarządu;
- projektów podstawowych uchwał;
- protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej 6 miesięcy, należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłaty zaległych składek będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

§ 26.
Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim 3 krotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§ 27.
Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części członków.
W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd obowiązany jest, nie później niż w ciągu 14 dni, zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli statut nie stanowi inaczej.
Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad, wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad może być objęta sprawa zmiany statutu.
W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 28.
Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i sekretarz.
Odpis uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca regionalnym organizacjom, do których przynależy.


ZARZĄD CECHU

§ 29.
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30.
Zarząd składa się z 5-7 osób, w tym ze Starszego Cechu, Podstarszego, sekretarza, skarbnika oraz członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów lecz nie mniej niż 50% + 1 głos.
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Podstarszego, sekretarza i skarbnika.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu, prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje członkom Cechu.
Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa w Cechu.
Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.

§ 31.
W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów, według kolejności umieszczania na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie, zastępuje go Podstarszy.

§ 32.
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 33.
Do zakresu działalności Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
- reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych;
- gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21 statutu;
- zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia;
- przywoływanie komisji spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu;
- realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi;
- powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac;
- rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu;
- ustalanie zakładowego systemu wynagradzania;
- przyjmowanie i wykreślanie członków Cechu.

§ 34.
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się możliwie w najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

§ 35.
Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy lub Podstarszy Cechu.
O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
W posiedzeniach Zarządu uczestniczy dyrektor biura z głosem doradczym.

§ 36.
Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego Cechu lub Podstarszego.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu
Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie, natomiast komisji pomocniczych Zarządu, przez Zarząd Cechu.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 37.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, 2 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej ilości głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1. Członkowie Komisji wybierają zastępcę przewodniczącego i sekretarza spośród siebie. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 38.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
- badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu – Zarząd Cechu, badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie;
- badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach;
- składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności;
- przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
- wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.


SĄD CECHOWY

§ 39.
Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40.
Sąd Cechowy składa się z Przewodniczącego, 2 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1.
Sąd Cechowy wybiera spośród siebie zastępcę Przewodniczącego.

§ 41.
Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
Sąd Cechowy orzeka co najmniej w składzie połowy statutowej liczby członków, w tym Przewodniczącego lub ego zastępcy.

§ 42.
Sąd Cechowy może orzekać następujące sprawy:
- upomnienie;
- naganę;
- pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku;
- pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 3 lat;
- wykluczenie.

W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może, niezależnie od orzeczenia kary, zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43.
Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczenie członka z Cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
- popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;
- umyślne działanie na szkodę Cechu;
- uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich;
- naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 44.
Od orzecznictwa Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 45.
Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 46.
Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.


V. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 47.
Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać komisje kontroli społecznej do spraw skarg i wniosków.
Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu.

§ 48.
W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
Komisje mogą korzystać ze zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 49.
Do zadań komisji kontroli społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

§ 50.
Do zadań komisji do spraw skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.

§ 51.
Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.


VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 52.
Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników i pracodawców oraz inne wpływy.
Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie, kierując się wskazówkami merytorycznymi Związku Rzemiosła Polskiego.

§ 53.
Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo – organizacyjnej organizacji, do których przynależy.


VII. BIURO CECHU

§ 54.
Dyrektor biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonywaniem uchwał organów Cechu.
Dyrektor biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Dyrektor biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzje podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
Dyrektor biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Dyrektor biura odpowiada za prace biura przed Zarządem Cechu.

§ 55.
Dyrektorem biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Dyrektora biura Cechu od warunku posiadania 3 letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 56.
Dyrektorem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest dyrektor biura Cechu.


VIII. REPREZENTACJA CECHU

§ 57.
Cech jest reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Dyrektora biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 58.
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu lub Podstarszy łącznie z Dyrektorem biura Cechu, a w okresie jego nieobecności, łącznie z upoważnieniem przez Dyrektora biura pracownikiem biura Cechu.
Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.


IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 59.
Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania.
Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania go przez Cech.
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.


X. LIKWIDACJA CECHU

§ 60.
Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością ¾ głosów.


XI. REJESTRACJA STATUTU

§ 61.
Statut podlega zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Cechu w trybie art. 19 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17/89, poz. 92) i art. 9 ustawy o organizacji pracodawców Dz. U. Nr 55, poz. 235 z dnia 23 maja 1991r.

Dane kontaktowe

Adres

3 Maja 45

72-200 Nowogard

tel. +48 91 392 17 77

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.